Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp.j. z siedzibą w Białymstoku,
ul. Bukowskiego 1 lok. U3,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@karedent.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, tym:

  • diagnozy medycznej i leczenia (przetwarzanie związane z procesem udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z tym prowadzenie dokumentacji medycznej),
  • podejmowanie działań w zakresie stomatologicznej profilaktyki zdrowotnej,
  • zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (przetwarzanie związane jest
    z rejestracja pacjenta w podmiocie leczniczym, realizacją umowy z płatnikiem, zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej in. przypomnienie o terminie wizyty, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, odbieraniem i archiwizacja woli Pacjentów, weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych),
  • prowadzeniem rejestru udostępnień dokumentacji medycznej;

na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego odnoszącymi się do udzielania świadczeń zdrowotnych;

b) w celach finansowo-księgowych (wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą o rachunkowości;

c) w celu rozliczenia usługi z firmą ubezpieczeniową – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą o rachunkowości;

d) w celach marketingowych (wyłącznie na podstawie zgody pacjenta) – na podstawie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in.: NFZ, placówki współpracujące w zakresie diagnostyki, pracownie protetyczne, dostawcy usług zapewniających Karedent Sp.j. odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych (dostawca usług informatycznych, personel niemedyczny),  podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych)

5) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

a) w przypadku, gdy dane dotyczą dokumentacji medycznej – okres przechowywania wynosi 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

-zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

  • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba ze pacjent odebrał skierowanie,

– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat,

– rejestr udostępnień dokumentacji medycznej – 10 lat;

b) w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą,

c) w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych,

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

1) Administratorem Pan/Pana danych osobowych jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki sp.j., ul. Bukowskiego 1 lok. U3, 15-066 Białystok.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@karedent.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy – zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO

b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016r. – RODO

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd), organom samorządu terytorialnego w związku z

prowadzonym postępowaniem.

5) Pani/Pana będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż

przez 12 miesięcy.

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działalności RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp.j., ul. Bukowskiego 1 lok. U3, Białystok.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@karedent.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy- zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r.

b) wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lic. c ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) niezbędnych do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie

uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

dnia 27 kwietnia 2016 r., gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu

określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. organ podatkowy, Bank)

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp. j., przetwarzają dane

osobowe, dla których Administratorem jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp.j. (m.in. podmiot zajmujący się obsługą kadrowo-

płacową).

5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń

wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Dane

uzyskiwane na podstawie wyrażonej zgody przechowywane będą do momentu wycofania zgody.

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się

na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działalności RODO

Informuję, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych do celów wynikających z prawnie

uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu

z przyczyn związanych z pani/Pana szczególną sytuacją.

Klauzula informacyjna do celu nawiązania kontaktu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp.j., ul. Bukowskiego 1 lok. U3, Białystok.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@karedent.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wysłany formularz lub do czasu

wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia

ewentualnych roszczeń.

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skontaktowania się.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działalności RODO .

Informuję, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych do celów wynikających z prawnie

uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu

z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.