Widzisz autobus z naszym logo? Wyślij zdjęcie!

Widzisz autobus z naszym logo? Wyślij zdjęcie!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Zrób zdjęcie autobusu Wschód Express z naszym logo”

I. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zrób zdjęcie autobusu Wschód Express z naszym logo” (zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”), jest KAREDENT Kamil Chorąży Sławomir Ławicki sp.j. ul. Bukowskiego 1 lok.u3, 15-066 Białystok NIP 9661521692, zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: marketing@karedent.pl

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 01 lipca 2024 r. do wyczerpania nagród lub odwołania konkursu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2024r.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II. 

PRZEBIEG KONKURSU

§2. 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Zgłoszenia zdjęć do Konkursu może dokonać jedynie ich autor.  

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy autor zdjęcia, kto ukończył 18 lat.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami jury konkursowego, a także członkowie ich rodzin, Organizator oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w organizacji Konkursu.

4.  Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane w okresie od dnia 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

5. W Konkursie kwalifikowane będą zdjęcia przedstawiające autobus Wschód Express z widocznym logotypem firmy KAREDENT na szybie, obejmujące całą informację o gabinecie.

  1. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu swojego adresu poczty korespondencyjnej e-mail w celach informacyjnych

§3. 

1. Zgłaszający, o którym mowa w §2 ust. 2, może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno zdjęcie.

3. Zdjęcia należy wysłać na adres mailowy: marketing@karedent.pl z opisanym miejscem wykonania fotorafii.

4. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:

dopuszczalny format: JPG, JPEG

rozmiar zdjęcia nie powinien przekraczać 5MB

5. Termin nadsyłania zdjęć upływa w dniu 31.12.2024 r.

  1. Z chwilą wysłania zdjęć, zgłaszający staje się uczestnikiem Konkursu, zwanym w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem”.

§4. 

1. Wyboru nagrodzonych zdjęć dokona jury (zwane w dalszej części Regulaminu „Jury”), którego członków powoła Organizator.

  1. O charakterze nagrody i sposobach odbioru uczestnik zostanie poinformowany mailowo bezpośrednio na adres z którego przesłane zostaną zdjęcia do konkursu.
  2. Każde nadesłane zdjęcie zostanie nagrodzone do wyczerpania nagród lub odwołania konkursu przez Organizatora.

III. 

PRAWA AUTORSKIE

§7. 

1. Dokonując zgłoszenia zdjęć do Konkursu, Zgłaszający oświadcza, że posiada on do zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem ze zgłoszonych w Konkursie zdjęć. 

2. Uczestnik Konkursu bądź działający w imieniu Uczestnika opiekun prawny, poprzez udział w

Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich zdjęć na rzecz

Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz

terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania

utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu,

sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których

utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, wydrukowanie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów

drukowanych, elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i

Internetu oraz w systemie on-line, publikacji utworu na stronach internetowych Organizatora w tym na potrzeby promocji Konkursu, wydruku kalendarza, do realizacji wystawy

fotograficznej prezentującej zdjęcia finałowe, nagrodzone i wyróżnione w Konkursie oraz

przesłanie, udostępnianie zdjęć innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie z

Organizatorem i Partnerem Konkursu. Jednocześnie opiekun prawny w imieniu Uczestnika

Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze

przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem a

także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach komercyjnych,

promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z nagrodzonego zdjęcia, w dowolnym celu, w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1, a także zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z dzieła przez Organizatora. 

IV.

REKLAMACJE

§8.

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w drodze korespondencji elektronicznej e-mail na adres marketing@karedent.pl lub listem poleconym na adres wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o nagrodzie.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Konkursu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, jego adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, a także wskazanie zdjęcia, które zostało zgłoszone do Konkursu. W każdym przypadku musi też zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

  1. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail, wysłanym na adres podany w reklamacji – w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp.j., ul. Bukowskiego 1 lok. U3, Białystok.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@karedent.pl

2. Administrator zapewnia, że dołożył wszelkich starań do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji konkursu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika, która jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.  Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji Konkursu. Cele przetwarzania danych osobowych jest zebranie zgłoszeń do Konkursu, przesyłanie informacji o Konkursie, kontakt z uczestnikami Konkursu, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz wykonanie niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.

§10. 

1. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.karedent.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Zasady Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek materiały promocyjno – reklamowe mają charakter informacyjny i nie stanowią źródeł zobowiązań Organizatora.

3. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie narusza praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a zgłoszenie zdjęć do Konkursu oraz wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.