Regulamin „Karty Dzielnego Pacjenta KAREDENT”

REGULAMIN

„KARTY DZIELNEGO PACJENTA KAREDENT”

 1. Zabawa trwa od 04.07.2023 w godzinach pracy gabinetów, w tym zbieranie pieczątek i wymiana na nagrody do odwołania lub do wyczerpania zapasów
 2. Organizatorem KAREDENT KAMIL CHORĄŻY SŁAWOMIR ŁAWICKI SPÓŁKA JAWNA zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Zabawa organizowana jest w gabinetach na ul. Upalnej 19 lok.3, Bukowskiego 1 lok. U3 oraz Tysiąclecia Państwa Polskiego 19 lok.9a w Białymstoku.
 1. Promocja skierowana jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego zwanych dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.
 2. Uczestnik, za każde pełne 100 złotych (słownie: sto złotych) wydane jednorazowo na usługi w jednej z placówek Organizatora biorących udział w zabawie w okresie jej obowiązywania, o którym mowa w punkcie 1., otrzyma  podczas dokonywania płatności jedną pieczątkę („Pieczątka”). Pieczątka zostanie umieszczona na kuponie („Karta Dzielnego Pacjenta”). Przykładowo, w przypadku wydatków dokonanych za kwotę równą lub wyższą niż 100 zł, ale niższą niż 200 zł Uczestnik otrzyma 1 (słownie: jedną) Pieczątkę.
 3. Pieczątkę można otrzymać tylko w dniu wizyty – bezpośrednio po zapłaceniu, nie wydaje się pieczątek „do tyłu”.
 4. Uczestnik, który zbierze określoną liczbę Pieczątek na Kuponie, a następnie- w okresie trwania zabawy okaże go w Rejestracji gabinetu, uzyska prawo do odbioru wybranej przez siebie nagrody z puli nagród. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika  jest  okazanie Kuponu z kompletem pieczątek (9)
 5. Uzbierane pieczątki można wymieniać na nagrody, kwitując ich odbiór.
 6. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. W kwestiach spornych decyzję podejmuje Kierownik placówki.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie – aktualny regulamin będzie dostępny w placówkach oraz na stronie internetowej www.karedent.pl.
 9. Organizator zabawy zastrzega sobie prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie.

Wzór karty: