POROZUMIENIE „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU”

POROZUMIENIE „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU”

zawarte w dniu………….……..…..w…………………………..

pomiędzy:

………………………………………………………………….………………reprezentowaną

przez……………….………………………., zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a

KAREDENT Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp. j., ul. S. Bukowskiego 1 lok. U3, 15-066 Białystok, NIP 9661521692, REGON 450728374, podmiotem wykonującym działalność leczniczą, reprezentowaną przez Kamila Chorąży

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

W trosce o profilaktykę, edukację zdrowotną oraz stan zdrowia jamy ustnej dzieci strony niniejszego Porozumienia postanawiają:

§ 1

 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wykonywanie:
 2. Świadczeń profilaktycznych dla dzieci zabezpieczających przed rozwojem próchnicy i chorób jamy ustnej po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 3. Edukacji dot. ochrony zdrowia jamy ustnej, zdrowego żywienia i prawidłowych nawyków w trosce o zdrowe zęby
 4. Opieki i wsparcia w zakresie higieny, edukacji, wydarzeń organizowanych przez placówkę edukacyjną.

§ 2

 1. Świadczenia profilaktyczne realizowane będą w Gabinetach Stomatologicznych Zleceniobiorcy.
 2. Na świadczenia profilaktyczne uczniowie przychodzą z wychowawcą lub innym nauczycielem na wcześniej uzgodniony dzień i godzinę do dwóch razy w ciągu roku szkolnego
 3. Zajęcia edukacyjne z higieny jamy ustnej i zdrowego odżywiania realizowane będą w placówkach edukacyjnych w dniu uzgodnionym wspólnie przez strony maksymalnie dwa razy do roku.
 4. Warunkiem koniecznym zajęć profilaktycznych w placówkach jest co najmniej jedna wizyta profilaktyczna w roku szkolnym w gabinecie do czego Zleceniodawca się zobowiązuje.

§ 3

Zleceniobiorca oświadcza, że:

 1. prowadzi działalność leczniczą w rodzaju leczenie stomatologiczne,
 2. posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 3. posiada umowę na świadczenie usług stomatologicznych zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia zatrudnia lekarzy uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

§ 4

 1. Niniejsze Porozumienie zastało zawarte na czas nieokreślony od dnia …………….
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego Porozumienia
  w każdym momencie.

§ 5

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.