Konkurs Plastyczny „Moja Wróżka Zębuszka”!

Regulamin Konkursu

Konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Moja Wróżka Zębuszka”.

Organizatorem konkursu jest KAREDENT Kamil Chorąży Sławomir Ławicki Spółka Jawna.

§1. Postanowienia ogólne

1. Cele konkursu:

a) Promocja zdrowia, higieny i profilaktyki jamy ustnej u dzieci

b) Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego;

c) Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.

d) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci; 

2. Uczestnicy konkursu: Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci do 10 roku życia

§2. Założenia organizacyjne

a) Konkurs przeznaczony jest dla najmłodszych pacjentów gabinetów KAREDENT obecnych i przyszłych, zwanych dalej Uczestnikami;

b) Do konkursu przystępują dzieci indywidualnie lub w parach;

c) Każdy Uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę;

d) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach;

e) Udział w konkursie jest bezpłatny;

f) Wymogi formalne:

· Wykonanie prac konkursowych: Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej własnego wyobrażenia Wróżki Zębuszki- dowolną techniką plastyczną np. kredka, masa solna,  pastele, farby plakatowe, prace przestrzenne itd.

· Prace należy dostarczyć do dowolnego gabinetu sieci KAREDENT. Adresy gabinetów na stronie www.karedent.pl wraz z podpisem autora oraz danymi kontaktowymi do opiekuna prawnego.

1. Przebieg konkursu:

a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika KAREDENT Sp.j.

b) Decyzje komisji są ostateczne;

c) Kryteria oceniania prac:

· Spełnienie wymogów formalnych; · Zgodność pracy z tematem; · Wartość merytoryczna prac plastycznych; · Walory estetyczne; · Oryginalność/innowacyjność.

2. Prace należy dostarczyć do 31.03.2023r.

3. Nagrody

a) Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia.

Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.

b) Przewiduje się także dyplomy dla laureatów;

c) Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej – www.karedent.pl oraz w mediach społecznościowych gabinetu.

 §3. Pozostałe ustalenia

a) Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozdania nagród, w zależności od sytuacji epidemicznej.

b) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.karedent.pl

 c) Przekazanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację prac wraz z imieniem autora/autorki.

d) W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa.

 e) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

 f) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

g) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.

h) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

i) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: marketing@karedent.pl