Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp.j. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bukowskiego 1 lok. U3,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – justyna.karedent@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

–  w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

– w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia – na podstawie na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– w celu rozliczenia usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. NFZ, palcówki współpracujące w zakresie diagnostyki, podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych )

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
( zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.