RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Sp.j. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bukowskiego 1 lok. U3,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – justyna.karedent@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

-  w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

- w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia – na podstawie na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- w celu rozliczenia usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. NFZ, palcówki współpracujące w zakresie diagnostyki, podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
 i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych )

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 ( zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

1) Administratorem Pan/Pana danych osobowych jest Karedent Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki sp.j., ul. Bukowskiego 1 lok. U3, 15-066 Białystok.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – justyna.karedent@gmail.com.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy – zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO

b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016r. – RODO

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd), organom samorządu terytorialnego w związku z

prowadzonym postępowaniem.

5) Pani/Pana będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż

przez 12 miesięcy.

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działalności RODO